Ogłoszenia‎ > ‎

Odpowiedzi na zapytania

opublikowane: 12 paź 2011, 08:57 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 17 paź 2011, 07:11 ]
 

Malinowo, dnia 11.10.2011 r

ZS/G/2211/7/2011

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie z dnia 11 października 2011 roku o następującej treści:

Pytanie nr 1

W rozdziale 1 ust. 4 Zamawiający zastrzegł sobie Możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Zwracamy uwagę, iż taki zapis jest niezgodny z postanowieniami art. 97 ustawy Pzp. Zgodnie z ustawą unieważnienie postępowania może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach i za każdym razem wiąże się z obowiązkiem poinformowania o tym Wykonawców wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (art. 97 ust. 3).
W związku z tym wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu SIWZ.”

wyjaśnia

W rozdziale 1 ust. 4 występuje błędny zapis (niedopatrzenie) w związku z powyższym zmienia się jego brzmienie w sposób następujący:

 1. Przetarg może być unieważniony ze strony Zamawiającego z podaniem przyczyny zgodnie z art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jednoczenie proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z art. 27 ust. 2.

Z poważanie

Do wiadomości:

Wszyscy oferenci. 

Malinowo, dnia 12.10.2011 r.

ZS/G/2211/7/2011

Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 12 października 2011 roku o następującej treści:

1. Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary robót w wersji edytowalne np. zapisane
w pliku .ath lub .kst?

2. W jakiej postaci, uproszczonej czy szczegółowej należy załączyć kosztorysy ofertowe do oferty?.”

wyjaśnia:

Ad. 1 Zamawiający nie może udostępnić przedmiarów robót w żadnej wersji elektronicznej

Ad. 2 kosztorys ofertowy w postaci uproszczonej.

 

Jednoczenie proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z art. 27 ust. 2.

Z poważaniem


Do wiadomości:

Wszyscy oferenci.


 

Malinowo, dnia 12.10.2011 r.ZS/G/2211/7/2011


Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 12 października 2011 roku o następującej treści:

 1. W Umowie w &10 p.1 jest zapis „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego”.

W związku z powyższym, jak Wykonawca ma się odnieść do tego zapisu w przypadku dostarczonych materiałów/urządzeń/sprzętu, na które producenci udzielają znacznie krótszego od wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji. Proponujemy następującą zmianę: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty (robociznę) na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego, a na materiały/urządzenia/sprzęt Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną producenta.

 1. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących osłon grzejników przedstawionych na rys. nr 26 projektu architektonicznego sali gimnastycznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tę pozycję z podaniem ilości przedmiarowej.

 2. W projekcie technicznym sali gimnastycznej są grzejniki VKO tzn. dolne zasilanie, a w przedmiarze są grzejniki C tzn. boczne. Jakie grzejniki należy wycenić?

 3. W projekcie sali gimnastycznej są grzejniki 22 kv x60x400 (szt 1 w pomieszczeniu nr 7) i 22x60x100 (szt 1
  w pomieszczeniu nr 11). W przedmiarze brak jest tych grzejników. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

 4. W przedmiarze w poz.164 jest grzejnik aluminiowy 13/700 (2 szt), a w projekcie jest grzejnik 13/700 (1 szt)
  i grzejniki 15/100 (2 szt). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące grzejniki.

 5. W przedmiarze sali gimnastycznej w sumie są 23 grzejniki, a wg projektu - grzejników jest 27 szt. Prosimy
  o korektę przedmiaru.

 6. W poz. 154 przedmiaru sali ujęto rurociągi preizolowane fi 63 mm. Brak jest natomiast projektu kanałów zewnętrznych. Prosimy o dostarczenie projektu.

 7. W poz. nr 175 przedmiaru sali ujęto wentylatory dachowe WD 315 – 2 szt, a wg projektu są wentylatory WVP 315 - 2 szt i WVPB 20 – 2 szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

 8. W projekcie jest pompa zatapialna KP250 natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

 9. W projekcie łącznika na rysunkach instalacji sanitarnych nie opisane są średnice rur. Prosimy o uzupełnienie projektu.

 10. Jaki ma być kolor okien w sali gimnastycznej i łączniku?

 11. W przedmiarze robót budowlanych sali gimnastycznej w poz. nr 144 ilość wynosi 0. Czego dotyczy ta pozycja? Prosimy podać opis pozycji i ilość przedmiarową.

wyjaśnia:

Ad. 1. Na wykonane roboty 60 m-cy, na dostarczone materiały zgodnie z gwarancjami producentów.

Ad. 2. Przyjąć do każdego grzejnika na Sali gimnastycznej osłonę drewnianą ażurową.

Ad. 3. Wykonać wg dokumentacji.

Ad. 4. Wykonać wg dokumentacji.

Ad. 5. Wykonać wg dokumentacji.

Ad. 6. Wykonać wg dokumentacji.

Ad. 7. Rury ułożyć w istniejącym kanale

Ad. 8. Wykonać wg przedmiaru

Ad. 9. Wykonać wg dokumentacji.

Ad. 10. Wykonać wg przedmiaru

Ad. 11. Przyjąć kolor okien - biały

Ad. 12. Dotyczy czasu pracy rusztowań.


 

Jednoczenie proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z art. 27 ust. 2.


Z poważaniem

Do wiadomości:

Wszyscy oferenci.


 

Malinowo, dnia 13.10.2011 r.


ZS/G/2211/7/2011


Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 13 października 2011 roku o następującej treści:


 1. Proszę o podanie dostawcy systemu podłogi sportowej, gdyż zaprojektowany przekrój nie jest zgodny z żadnym system dostępnym na rynku. Jednocześnie proponuję zastosowanie systemu zgodnego z poniższym przekrojem:

Odp.: Wykonać wg dokumentacji.

 1. Dokumentacja projektowa zawiera sufit podwieszany z płyt o nazwie PROMATECK F1, które nie są obecnie dostępne na rynku. Proszę o podanie innego systemu, bądź parametrów technicznych płyt celem zastosowania rozwiązań równoważnych,

Odp. Zastosować materiały równoważne do proponowanych w dokumentacji.

 1. Proszę o wyjaśnienie doboru zabezpieczenia ogniowego dźwigarów stalowych dachu sali w zakresie wyłącznie izolacyjności ogniowej I120, Wg obowiązujących warunków technicznych dla konstrukcji dachu określa się nośność ogniową R, natomiast dla pokrycia dachowego określa się szczelność ogniowa E proszę o wyjaśnienie,

Odp.: Wykonać wg dokumentacji.

 1. Proszę o wyjaśnienie przekroju pokrycia dachowego - w opisie widnieje blacha trapezowa, na przekroju płyta OSB,

Odp.: Wykonać wg dokumentacji.

 1. Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmieni się wartość umowy zgodnie z tą zmianą,

Odp.: Zgodnie z SIWZ

 1. W nawiązaniu do rozdziału 3 pkt 4 SIWZ proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej kierownika budowy. Czy zgodnie z przedmiotowym punktem należy rozumieć, że inwestor zabezpiecza kierownika budowy i ponosi koszt jego utrzymania? Dodatkowo pragnę zauważyć, że wydane przez konserwatora zabytków postanowienie zawarte w SIWZ nie zawiei a nazwiska kierownika budowy (nie jest wiadomo nawet, na kogo wykonawca ma się zgodzić) Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami strona w sprawie jest Inwestor a nie Wykonawca w związku, z czym Inwestor winien zgłosić do organu wydającego postanowienie ewentualną zmianę kierownika budowy. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii

Odp.: Zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27.07.2011 (Dz. U. Nr 165 poz. 987) inwestor uzyskał pozwolenie WKZ w Olszynie na prowadzenie przedmiotowych robót jednak w trakcie składanie wniosku o to pozwolenie musiał wskazać imiennie kierownika budowy jak i inspektora nadzoru. Koszty kierownika budowy ponosi Wykonawca. Dopuszcza się zmianę kierownika budowy, jednak proces ten nie może wydłużyć terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

 1. Kto poniesie odpowiedzialność (formalną i finansową) z uwagi na fakt, że projekt powstał w 2002 roku i prawdopodobnie opiera się o nieobowiązujące normy i warunki techniczne, a realizacja odbywać się musi zgodnie z obowiązującym stanem prawnym? Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem na etapie składania ofert nie ma obowiązku i możliwości sprawdzania poprawności wykonanych obliczeń statycznych, zatem nie może odpowiadać za błędy projektowe. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. :Zgodnie z SIWZ.


 


Malinowo, dnia 14.10.2011 r.ZS/G/2211/7/2011


W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem, oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania:


 1. Branża budowlana:

  1. Wg przedmiaru oraz projektu konstrukcję stalową dachu sali należy zabezpieczyć ogniochronnie I 120 min. Prosimy o podanie technologii wykonania takiego zabezpieczenia, gdyż Dostawcy, z którymi współpracujemy mogą wykonać zabezpieczenie jedynie do I 30min.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

  1. Wg projektu na poddaszu należy wykonać ściankę drewnianą z obiciem obustronnie dwuwarstwowo płytami GK ognioodpornymi z wełną gr. 14cm i izolacją paroszczelną z folii polietylenowej. W przedmiarze przyjęto wykonanie ścianki dwuwarstwowej na rusztach stalowych z pokryciem obustronnie płytą G.K. i izolacją z wełny mineralnej (brak folii, konstrukcję zamieniono z drewnianej na systemową stalową). Jaki system przyjąć do wyceny, czy doliczyć izolację ściany folią?

Odp.: Wykonać w systemie stalowym. Doliczyć izolację paroszczelną.

  1. W wykazie stolarki przyjęto wszystkie kwatery okien na sali gimnastycznej uchylne. Prosimy o rozważenie czy jest to konieczne, gdyż do każdej kwatery należy zamontować system otwierania z poziomu podłogi, tj. 12 szt. na jeden zestaw okien. Po pierwsze znacznie zwiększa to koszt stolarki, po drugie jest to trudne do wykonania (jeśli w ogóle wykonalne). Prosimy o wskazanie, które kwatery przyjąć uchylne i ile należy przyjąć systemów otwierania z poziomu podłogi.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

  1. Jakie przeszklenie przyjąć do wyceny okien sali gimnastycznej? Wg projektu (opis) szyby jednostronnie bezpieczne (od wewnątrz), wg wykazu stolarki poliwęglan LEXAN THERMOCLEAR LTC 20 RS/3000, K=1,9W/m2K

Odp.: Wykonać wg wykazu stolarki

  1. Brak w przedmiarze montażu nawiewników okiennych. Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile?

Odp.: Przyjąć do wyceny montaż nawiewników higrosterowanych w każdym oknie 1szt

  1. Brak w przedmiarach osłon grzejników. Czy, a jeśli tak to ile i jakiej długości przyjąć do wyceny?

Odp.: Przyjąć do każdego grzejnika na Sali gimnastycznej osłonę drewnianą ażurową.

  1. Czy do wyceny należy przyjąć ściany fundamentowe z bloczków betonowych i betonu B-10, tak jak to przyjęto w projekcie?

Odp.: Przyjąć bloczki betonowe lub beton B20

  1. Brak w przedmiarze wyłazu (drabinki składanej) na poddasze, jest tylko montaż wyłazu dachowego. Czy należy przyjąć do wyceny?

Odp.: Doliczyć drabinkę.

  1. Brak w przedmiarze montażu pochwytów i krzesełka dla niepełnosprawnych w WC dla niepełnosprawnych, o których jest mowa w projekcie. Czy należy przyjąć do wyceny?

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.


 1. Branża sanitarna:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA HALI

 1. Czy instalacja c.o. będzie tylko podłączona do starej instalacji w kotłowni, czy też inwestycja będzie obejmowała modernizację technologii kotłowni? Jeżeli ma być tylko podłączenie to brak w przedmiarze pozycji odnośnie tej roboty wraz z pracami towarzyszącymi (nie wiadomo ile i jakie zawory zastosować, pompy, filtry automatyka sterująca, rury, itp.). Jeśli ma być wraz z modernizacją kotłowni to proszę o szczegółowe przedmiary bo takich brak oraz o pełną dokumentację dotyczącą w/w robót.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze rurociągu DN 100 mm doprowadzającego czynnik z kotłowni do rozdzielaczy c.o. Proszę o wyjaśnienie oraz przedmiar (rzeczywista długość tego odcinka).

Odp.: Zasilanie c.o. Hali z istniejącej kotłowni w istniejącym kanale, do wymiany tylko rurarz – jest w przedmiarze.

 1. Proszę wyjaśnić skąd się wzięły w przedmiarze w poz.154 rurociągi z rur preizolowanych o śr. 63 mm. Gdzie one są zlokalizowane i jakie jest ich przeznaczenie (w dokumentacji projektowej ich nie widać).

Odp.: Są to rury pro izolowane stalowe o śr. 65mm., lokalizacja w istniejącym kanale c.o.

 1. Zaniżono poz. 148. Powinno być 125 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 149. Powinno być 81 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 152. Powinno być 77 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze izolacji termicznej wszystkich rurociągów (poz. 173 to za mało). Proszę o przedmiar.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 169. Powinno być 6 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze 1 szt. filtra DN 50 mm.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze 1 szt. filtra DN 32 mm

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworu trójdrogowego na obiegu c.o. grzejników, wraz z siłownikiem i sterowaniem. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworu trójdrogowego na obiegu c.t. A.G.W. NEOLUX II, wraz z siłownikiem i sterowaniem. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarach zaworów zwrotnych DN 50 mm i DN 32 mm nad rozdzielaczem c.o. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze punktów stałych na rurociągach c.o. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze rur przyłącznych do A.G.W. NEOLUX II. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze czerpni (nawiewów) do A.G.W. NEOLUX II. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze przebić otworów do czerpni (nawiewów) A.G.W. NEOLUX II. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze obmurowania czerpni (nawiewów) A.G.W. NEOLUX II. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze 2 szt. grzejników 15/1000. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze grzejnika CV11/600/1100. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze grzejnika CV22/600/400. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze grzejnika CV22/600/1000. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 165. Powinny być 54 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 167. Powinno być 27 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 168. Powinno być 27 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworów typu RLV-p DN 20 mm w ilości 4 szt. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworów termostatycznych przy A.G.W. NEOLUX II. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworów odcinających na powrocie przy A.G.W. NEOLUX II. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze próby ciśnieniowej szczelności odcinka od kotłowni do rozdzielacza c.o. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze próby ciśnieniowej zasadniczej szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych w ilości 3 szt. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze dodatków do prób szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze płukania instalacji c.o. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

 1. Zaniżono poz. 174. Powinno być 31 prób. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze wykucia bruzd przy podejściach pod grzejniki. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd przy podejściach pod grzejniki. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze przebicia otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania przebić otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŁĄCZNIKU

 1. Zaniżono poz. 359. Powinno być 68 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 363. Powinno być 28 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 368. Powinno być 14 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze izolacji termicznej wszystkich rurociągów. Proszę o przedmiar.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze próby ciśnieniowej zasadniczej szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych w ilości 1 szt. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze dodatków do prób szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze płukania instalacji c.o. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze wykucia bruzd przy podejściach pod grzejniki. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd przy podejściach pod grzejniki. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze przebicia otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania przebić otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.


INSTALACJA WODOCIĄGOWA W HALI

 1. Brak w dokumentacji trasy przewodu zimnej i ciepłej wody a także cyrkulacji od miejsca włączenia w kotłowni (lub innego punktu) do hali sportowej. Nie można sprawdzić poprawności przedmiaru. Proszę uzupełnić, a w razie niedociągnięć poprawić przedmiar.

Odp.: Zasilanie w wodę zimna i ciepłą z istniejącej istniejącym instalacji w szkole.

 1. Zaniżono poz. 181. Powinno być 21 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 183. Powinno być 72 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 185. Powinno być 52 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 186. Powinno być 26 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 187. Powinno być 123 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworu hydrantowego DN 25 mm. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Jakiego typu mają być montowane baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. Jeżeli to będą baterie stojące to brak dodatkowo 14 szt. zaworków kątowych.

Odp.: Baterie stojące – doliczyć zawory kontowe.

 1. Brak w przedmiarze zaworków kątowych do płuczek ustępowych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworów czerpalnych w ilości 7 szt. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 191. Powinno być 16 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze baterii natryskowej ściennej w pomieszczeniu dla osoby niepełnosprawnej. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz. 199. Powinny być 4 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworu zwrotnego DN 50 mm. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zaworu zwrotnego DN 32 mm. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze filtrów skośnych DN 50 mm w ilości 2 szt. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. W przedmiarze nie ma całej izolacji termicznej rurociągów. Proszę uzupełnić zgodnie z przedmiarem rurociągów.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Zaniżono w przedmiarze ilość dodatków dopływowych dla rur o śr. 20 mm. Powinno być 59 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze wykucia wnęki dla szafki hydrantowej, oraz jej obmurowania. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze próby ciśnieniowej szczelności odcinka z rur ocynkowanych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze próby ciśnieniowej zasadniczej szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych w ilości 3 szt. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze dodatków do prób szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze płukania instalacji wodociągowej. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze dezynfekcji instalacji wodociągowej.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze badania wody (opłaty pobranej przez sanepid). Proszę uzupełnić.

Odp.: Wszelkie niezbędne próby i badania po stornie wykonawcy - doliczyć.

 1. Brak w przedmiarze badania wydajności hydrantu. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wszelkie niezbędne próby i badania po stornie wykonawcy - doliczyć.

 1. Brak w przedmiarze wykucia bruzd przy podejściach pod przybory sanitarne. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd przy podejściach pod przybory sanitarne. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze przebicia otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Brak w przedmiarze zamurowania przebić otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej


INSTALACJA WODOCIĄGOWA W ŁĄCZNIKU

 1. Proszę wyjaśnić skąd się wziął punkt 370 w przedmiarze („przełożenie sieci wodociągowej z rur PE 63”). Proszę o dołączenie dokumentacji projektowej na tą robotę. Nie można w tej chwili sprawdzić poprawności przedmiaru.

Odp.: W istniejącym budynku.

 1. Zaniżono poz. 376. Powinny być 24 szt.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Jakiego typu mają być montowane baterie umywalkowe. Jeżeli to będą baterie stojące to brak dodatkowo 16 szt. zaworków kątowych.

Odp.: Baterie stojące – doliczyć zawory kontowe.

 1. Brak w przedmiarze zaworków kątowych do płuczek ustępowych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. W przedmiarze nie ma całej izolacji termicznej rurociągów. Proszę uzupełnić zgodnie z przedmiarem rurociągów.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze próby ciśnieniowej szczelności odcinka z rur ocynkowanych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ

 1. Brak w przedmiarze próby ciśnieniowej zasadniczej szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych w ilości 3 szt. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ

 1. Brak w przedmiarze dodatków do prób szczelności w instalacji z rur z tworzyw sztucznych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ

 1. Brak w przedmiarze płukania instalacji wodociągowej. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ

 1. Brak w przedmiarze dezynfekcji instalacji wodociągowej.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ

 1. Brak w przedmiarze wykucia bruzd przy podejściach pod przybory sanitarne. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd przy podejściach pod przybory sanitarne. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Brak w przedmiarze przebicia otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ

 1. Brak w przedmiarze zamurowania przebić otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZINSTALACJA KANALIZACYJNA W HALI

 1. Zaniżono poz.205. Powinny być 24 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Zaniżono poz.208. Powinno być 29,5 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Brak w przedmiarze rur żeliwnych fi 100 w pomieszczeniu węzła c.o. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Brak w przedmiarze pompy zatapialnej KP250 w studni schładzającej oraz rur odprowadzających wodę ze studni do kanalizacji. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej

 1. Brak w przedmiarze wykopów ręcznych pod rury kanalizacyjne układane pod posadzkami, brak też podsypki po rury, obsypki rur, zasypania ręcznego i zagęszczenia gruntu, wyniesienia nadmiaru, itp. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze wykucia bruzd w ścianach dla podejść odpływowych pod przyborami sanitarnymi.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd w ścianach dla podejść odpływowych pod przyborami sanitarnymi.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze przebicia otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania otworów po przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze kompletu wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych (poręcze i siedziska). Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze prób szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze dodatków za podejścia odpływowe z rur fi 110 i fi 50 mm. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze czyszczaków kanalizacyjnych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze rur wywiewnych instalacji kanalizacyjnej. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni SK3. Proszę uzupełnić cały przedmiar. Brak w przedmiarze wykopów ręcznych i mechanicznych na odcinkach BUDYNEK-SK1-SK2-SK3. Brak też podsypki piaskowej, obsypki, zasypania mechanicznego, zagęszczenia oraz wywiezienia nadmiaru ziemi. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze wykucia i zamurowania otworów w studniach betonowych wraz z osadzeniem przejść szczelnych dla rur. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.


INSTALACJA KANALIZACYJNA W HALI

 1. Zaniżono poz.384. Powinno być 18 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Zaniżono poz.386. Powinno być 25 m.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze rur PCW fi 110 i fi 50 układanych w bruzdach i na ścianach. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze wykopów ręcznych pod rury kanalizacyjne układane pod posadzkami, brak też podsypki po rury, obsypki rur, zasypania ręcznego i zagęszczenia gruntu, wyniesienia nadmiaru, itp. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze wykucia bruzd w ścianach dla podejść odpływowych pod przyborami sanitarnymi.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd w ścianach dla podejść odpływowych pod przyborami sanitarnymi.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze przebicia otworów przy przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze zamurowania otworów po przejściach rur przez przegrody budowlane. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze prób szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.

 1. Brak w przedmiarze dodatków za podejścia odpływowe z rur fi 110 i fi 50 mm. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej.

 1. Brak w przedmiarze czyszczaków kanalizacyjnych. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej .

 1. Brak w przedmiarze rur wywiewnych instalacji kanalizacyjnej. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej .

 1. Brak w przedmiarze przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni rewizyjnej fi 400 mm do studni Sk1. Proszę uzupełnić cały przedmiar. Brak w przedmiarze wykopów ręcznych i mechanicznych na odcinkach BUDYNEK-STUDNIA fi 400-Sk1. Brak też podsypki piaskowej, obsypki, zasypania mechanicznego, zagęszczenia oraz wywiezienia nadmiaru ziemi. Proszę uzupełnić.

Odp.: Wykonać wg dokumentacji projektowej i SIWZ.


 

Informuję, że załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wykonania kalkulacji , natomiast podstawa do wykonania kalkulacji cenowej jest projekt budowlany na którym należy się opierać.


Jednoczenie proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z art. 27 ust. 2.


Z poważaniem

Do wiadomości:

Wszyscy oferenci.
ĉ
Piotr Dercz,
17 paź 2011, 07:11
ĉ
Piotr Dercz,
12 paź 2011, 08:57
ĉ
Piotr Dercz,
12 paź 2011, 08:57
ĉ
Piotr Dercz,
17 paź 2011, 07:11
ĉ
Piotr Dercz,
17 paź 2011, 07:11
Comments