Matura 2017(wrzesień 2016)

NOWA FORMUŁA


INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.

3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

4. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

5. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – za wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (za wyjątkiem języków obcych nowożytnych).

6. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na:

a. poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego albo

7. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

7.1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

7.2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

7.3. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

a. biologia

b. chemia

c. filozofia

d. fizyka

e. geografia

f. historia

g. historia muzyki

h. historia sztuki

i. informatyka

j. język łaciński i kultura antyczna

n. język polski

p. matematyka

q. wiedza o społeczeństwie

8. Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

9. W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.

10. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

16. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole.

STARA FORMUŁA

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY 

1. Egzamin maturalny dla absolwentów techników z lat 2005/2006–2014/2015 jest przeprowadzany na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w technikach – do roku szkolnego 2014/2015.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie

3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

4. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

4.1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a. język polski (prezentacja)

b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego  

4.2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

5. Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

5.1. w części ustnej:

a. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – do egzaminu bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym

b. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie dwujęzycznym

5.2. w części pisemnej

a. z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym

b. z matematyki – na poziomie rozszerzonym

c. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym

d. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym

e. z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

6. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach

10. Wybór przedmiotów dodatkowych zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW DEKLARUJĄCYCH PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić do tych egzaminów w kolejnych latach na warunkach obowiązujących  w technikach w roku szkolnym 2014/2015.

2. Absolwent, który nie zdał obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego, może wybrać inny język obcy w części ustnej i pisemnej, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, który zdawał jako przedmiot dodatkowy w części pisemnej na poziomie podstawowym lub w części ustnej bez określania poziomu.

3. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego, przystępując ponownie do egzaminu z tego języka, wskazuje w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2014/2015.

4. Absolwent składa deklarację 1d_S albo 1e_S

5. Absolwent, który chce podwyższyć wynik lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu dodatkowego w części ustnej lub w części pisemnej, przystępuje ponownie do tego egzaminu lub egzaminów na warunkach obowiązujących w technikach w roku szkolnym 2014/2015.

6. Absolwent, który otrzymał świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki, jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie podstawowym.

7. Absolwent z lat 2005/20062008/2009, który przystąpił do egzaminu z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu jako przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie z tego przedmiotu, deklarując go jako przedmiot dodatkowy.

10. Absolwent, który chce podwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka polskiego, wskazuje w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2014/2015. Absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż do 4 kwietnia 2016 r. bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.

11. Absolwent może podwyższać wynik egzaminu obowiązkowego z języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie podstawowym, a w części ustnej – bez określania poziomu (dotyczy również absolwentów, którzy wcześniej przystępowali do egzaminu w części ustnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Jeśli absolwent z lat 2005/20062008/2009 przystąpił do części pisemnej egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym, to może podwyższać wynik z tego przedmiotu, deklarując go jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

12. Absolwent może podwyższać wyniki części pisemnej egzaminów obowiązkowych z języka polskiego lub matematyki na poziomie podstawowym. Jeśli absolwent z lat 2005/20062008/2009 przystąpił do egzaminu z tych przedmiotów jako obowiązkowych na poziomie rozszerzonym, to może podwyższać wynik z tych przedmiotów, deklarując je jako przedmioty dodatkowe.

13. Absolwent może podwyższać wyniki egzaminów zdawanych jako dodatkowe:

a. w części pisemnej

 jeżeli zdawał na poziomie podstawowym – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, albo dwujęzycznym

 jeżeli zdawał na poziomie rozszerzonym – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

b. w części ustnej

 jeżeli zdawał egzamin na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, lub przystępował do egzaminu bez określania poziomu – przystępuje do egzaminu bez określania poziomu

14. Jeżeli nowym przedmiotem dodatkowym jest ten sam język obcy nowożytny, który był zdawany wcześniej jako przedmiot obowiązkowy, absolwent zdaje go:

 na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej albo

 na poziomie dwujęzycznym w części pisemnej albo

 na poziomie dwujęzycznym w części ustnej, albo

 na poziomie dwujęzycznym w części ustnej i w części pisemnej.

15. Jeżeli nowym przedmiotem dodatkowym jest inny język obcy nowożytny niż zdawany wcześniej jako przedmiot obowiązkowy, absolwent zdaje go albo w części ustnej, albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach. W części ustnej przystępuje do egzaminu bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym, w części pisemnej – przystępuje do egzaminu na poziomie podstawowym albo rozszerzonym albo dwujęzycznym..

17. Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmiotów wybranych jako dodatkowe

18. Absolwent, który podwyższył wynik lub przystąpił do egzaminu/ów z przedmiotu/ów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem.

19. Absolwent składa deklarację1d_S albo 1e_S1. TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH - załącznik nr 1

2. HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH- załącznik nr 2
 
3. TERMINY EGZAMINÓW DODATKOWYCH.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2017 r.).

Wniosek, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.


Część ustna egzaminu maturalnego
od 1 do 20czerwca - języki obce nowożytne

od 7 do 7 czerwca 2017 roku - język polski - wypowiedź.

Część pisemna egzaminu maturalnego

 DataGodzina 9:00Godzina 14:00
 1 czerwica 2017 język polski - poziom podstawowy język polski - poziom rozszerzony
 2 czerwca 2017 r.matematyka 
 5 czerwca 2017 r.język angielski- poziom podstawowy język angielski- poziom rozszerzony
 8 czerwca 2017 r.biologia - poziom rozszerzony 
 12 czerwca 2017 r.
 geografia -  poziom podstawowy i rozszerzony
 

 
 


4. TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2016 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.


Część ustna egzaminu maturalnego - 23 - 25 sierpnia 2017 r. - język polski - wypowiedź, języki obce nowożytne.

Część pisemna egzaminu maturalnego - 22 sierpnia 2017 r. godz. 9:00


5. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego

b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

e. opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:

- uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

- cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.6. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH


Dla egzaminu maturalnego w NOWEJ FORMULE:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych: 
 Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze  Obowiązkowo / fakultatywnie  Zapewnia
 biologia
- linijka
- kalkulator prosty**
- wybrane wzory i stałe
  fizykochemiczne na egzamin
  maturalny z biologii, chemii i fizyki
- fakultatywnie
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- zdający
- zdający
- szkoła
 chemia
- linijka
- kalkulator prosty**
- Wybrane wzory i stałe 
  fizykochemiczne na egzamin 
  maturalny z biologii, chemii i fizyki
- fakultatywnie
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- zdający
- zdający
- szkoła 
 geografia
- linijka
- kalkulator prosty**
- lupa
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- fakultatywnie
- zdający
- zdający
- zdający
 historia - lupa - fakultatywnie - zdający
 informatyka - kalkulator prosty** - obowiązkowo - zdający
 język polski
- słownik ortograficzny, słownik
  poprawnej polszczyzny – nie mniej
  niż 1 na 25 osób
- obowiązkowo - szkoła
 matematyka
- linijka
- cyrkiel
- kalkulator prosty**
- Wybrane wzory matematyczne
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- zdający
- zdający
- zdający
- szkoła
 wiedza o społeczeństwie - kalkulator prosty** - fakultatywnie - zdający
 ** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym. 

 Uprawnieni do dostosowania
 Przybory i materiały pomocnicze
 Obowiązkowo / fakultatywnie
 Zapewnia*
osoby niesłyszące słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
osoby słabosłyszące odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)obowiązkowo zdający
osoby niewidome i słabowidzące sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)
obowiązkowo szkoła
osoby słabowidzące przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień fakultatywnie zdający
osoby, o których mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemcy)słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości i języków obcych nowożytnych)fakultatywnie zdający lub szkoła
wszyscy uprawnieni do dostosowania komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane obowiązkowo szkoła 

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


Dla egzaminu maturalnego w STAREJ FORMULE:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych: 
 Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze  Obowiązkowo / fakultatywnie  Zapewnia
 biologia
- linijka
- fakultatywnie
- zdający
 chemia
- linijka
- kalkulator prosty**
- Karta wybranych tablic
  chemicznych 
- fakultatywnie
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- zdający
- zdający
- szkoła 
 geografia
- linijka
- kalkulator prosty**
- lupa
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- fakultatywnie
- zdający
- zdający
- zdający
 historia - lupa - fakultatywnie - zdający
 informatyka - kalkulator prosty** - obowiązkowo - zdający
 język polski
- słownik ortograficzny, słownik
  poprawnej polszczyzny – nie mniej
  niż 1 na 25 osób
- obowiązkowo - szkoła
 matematyka
- linijka
- cyrkiel
- kalkulator prosty**
- Wybrane wzory matematyczne
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- obowiązkowo
- zdający
- zdający
- zdający
- szkoła
 ** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym. 

 Uprawnieni do dostosowania
 Przybory i materiały pomocnicze
 Obowiązkowo / fakultatywnie
 Zapewnia*
osoby niesłyszące słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
osoby słabosłyszące odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)obowiązkowo zdający
osoby niewidome i słabowidzące sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)
obowiązkowo szkoła
osoby słabowidzące przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień fakultatywnie zdający
osoby, o których mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemcy)słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości i języków obcych nowożytnych)fakultatywnie zdający
wszyscy uprawnieni do dostosowania komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane obowiązkowo szkoła 

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.ĉ
Iza M,
26 kwi 2017, 04:11
Ĉ
Iza M,
26 kwi 2017, 03:50
Comments