KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W MALINOWIE

Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

organizuje bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:

REJESTRACJA KANDYDATÓW

A.21.

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

A.24.

Wykonywanie prac biurowych

R.3.

Prowadzenie produkcji rolniczej

R.5.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.6.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.18.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

T.2

T.3.

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Produkcja wyrobów piekarskich

T.4.

Produkcja wyrobów cukierniczych

T.5.

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.6.

Sporządzanie potraw i napojów

T.7.

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.8.

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

T.9.

Wykonywanie usług kelnerskich

T.10.

Organizacja usług gastronomicznych

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.13.

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

T.17.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Z.16.

Świadczenie usług w zakresie dietetyki

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.


Minimalna liczba godzin kształcenia na  kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podany w podstawie programowej wymiar godzin dotyczy kursu realizowanego w formie stacjonarnej. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizowanego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach
dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie  kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Łomży. Nasza szkoła posiada upoważnienia OKE w Łomży do przeprowadzania egzaminów.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem  wykształcenia  średniego oznaczać będzie zdobycie  dyplomu technika w danym zawodzie.

Kolejność zdobywania kwalifikacji w zawodzie:

rolnik R.3

technik rolnik R.3 + R.16

ogrodnik R.5

technik ogrodnik R.5 + R.18

technik agrobiznesu R.3 + R.6

piekarz T.3

cukiernik T.4

wędliniarz T.5

kucharz T.6

technik żywienia i usług gastronomicznych T.6 + T.15

technik turystyki wiejskiej T.7 + T.8

kelner T.9 + T.10

technik hotelarstwa T.11 + T.12

technik obsługi turystycznej T.13 +T.14

technik przetwórstwa mleczarskiego T.2 +T.17

technik technologii żywności T.2 + T.3 lub T.4 lub T.5

dietetyk Z.16


Kwalifikacyjny kurs zawodowy, może być prowadzony w formie stacjonarnej lub zaocznej z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu co daje średnio 24 godziny tygodniowo. W związku z powyższym okres trwania kursu będzie wynosił od 21 do 57 tygodni. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni co daje średnio 16 godzin tygodniowo. W związku z powyższym okres trwania kursu będzie wynosił od 14 do 37 tygodni przy założeniu, że zajęcia odbywają się co tydzień. Szczegóły dotyczące formy kursu ustalone zostaną z kandydatami.

Uczestnikiem kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.


Absolwenci kursów R.3, R.16, R6, T.7, T.8 uzyskują uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego i korzystania ze środków unijnych.

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów na dany kurs. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów umożliwiającej utworzenie grupy.

Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00 oraz telefonicznie pod numerem 23 697 4163 

Masz pytanie? Napisz do nas !
zs_malinowo@op.pl


REJESTRACJA KANDYDATÓW

Ċ
Piotr Dercz,
22 maj 2015, 10:56
Comments