Ogłoszenie z dnia 2011-04-11 Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkól w Malinowie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

opublikowane: 13 lut 2011, 23:49 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 18 kwi 2011, 08:20 ]

Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
Numer ogłoszenia: 72118 - 2011 data zamieszczenia: 11.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny , Malinowo 10, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 23 697 41 63 faks 23 697 41 63.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz wyposażenie w akcesoria i programy niezbędne do pracy, podłaczenie do mediów, uruchomienie, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania, przeszkolenie obsługi, dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i udzielenie gwarancji dla: 1. Pracowni gastronomicznej - wyposażenie dla całego procesu technologicznego sporządzania i przygotowania posiłków poczynając od urządzeń do przechowywania produktów aż do otrzymania dań gotowych oraz do mycia naczyń i narzedzi pracy wraz z wyposazeniem w meble i sprzęt elektroniczny, 2. Pracowni obsługi konsumenta - wyposazenie w sprzęt barowy oraz komputerowe stanowisko sprzedaży wraz z urzadzeniami towarzyszącymi i meblami, 3. Pracownia dydaktyczna - jednostka mieszkalna, wyposażenie w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz meble, 4.Pracownia dydaktyczna - recepcja, wyposażenie w sprzęt elektoniczny oraz meble, 5. Pracownia dydaktyczna - sala konferencyjna, wyposażenie w sprzet elektroniczny, multimedialny oraz meble. Dodatkowo niezbędne akcesoria komputerowe i oprogramowanie oraz filmy edukacyjne w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz niezbędny monitoring..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0, 32.30.00.00-6, 42.50.00.00-1, 44.40.00.00-4, 48.10.00.00-9, 48.20.00.00-0, 48.30.00.00-1, 48.40.00.00-2, 32.40.00.00-7, 32.50.00.00-8, 39.10.00.00-3, 39.30.00.00-5, 39.70.00.00-9, 42.20.00.00-8, 48.50.00.00-3, 48.60.00.00-4, 48.70.00.00-5, 48.80.00.00-6, 48.90.00.00-7, 35.10.00.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: tak

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wiedza i doświadczenie

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zrealizowane zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie oferenta że znajduje się w sytuacji finansowej umozliwiającej realizacje przedmiotu zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Wykaz wykonanych dostaw o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z ewentualnym podaniem wartości każdej zrealizowanej dostawy a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca, ewentualnie wartości przedmiotu zamówienia. 2. Oświadczenie, że znajduje sie w sytuacji finansowej umozliwiajacej realizację przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczenie, ze w przypadku wybrania jego oferty, udzieli gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres 3 lat. 4. Oświadczenie, że w przypadku wybrania jego oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczy zamawiajacemu polisę ubezpieczeniowa OC dotyczacą przedmiotu zamówienia.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

  IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

  Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

  W przypadku, gdy liczba zgłaszających wnioski o dopuszczenir do udziału w postepowaniu przekroczy 20, wówczas Zamawiający będzie brał pod uwagę ilość wykonanych dostaw o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia a w przypadku równej ilości o dopuszczeniu decydować bedzie ogólna wartość zrealizowanych robót.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Będzie dostarczona podmiotom dopuszczonym do udziału w postepowaniu wraza z zaproszenie do składania ofert.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowane w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Działanie 3.1. Inwestycje w Infrastrukturę edukacyjną.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt AGD i meble.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jak w pkt II.1.3..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5, 42.20.00.00-8, 42.50.00.00-1, 39.70.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  • Ogłoszenie z dnia 2011-04-11

   Numer ogłoszenia: 73304 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011


   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Ogłoszenie dotyczy:
   Ogłoszenia o zamówieniu

   Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72118 - 2011

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, Malinowo 10, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 23 697 41 63 fax. 23 697 41 63.   SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU   II.1) Tekst, który należy zmienić:   • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik.

   • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR 1: NAZWA: Sprzęt AGD i Meble
    1) krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jak w pkt II.1.3
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00.-5, 42.20.00.00.-8, 42.50.00.00.-1, 39.70.00.00.-9
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR 1: NAZWA: Sprzęt AGD i Meble
    1) krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jak w pkt II.1.3
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00.-5, 42.20.00.00.-8, 42.50.00.00.-1, 39.70.00.00.-9
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
    CZĘŚĆ NR 2; NAZWA; Urządzenia komputerowe, sprzęt informatyczny, multimedialny, oprogramowania itp.
    1)krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jak w pkt II.1.3.
    2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.10.00.00-9, 48.20.00.00-0, 48.60.00.00-4, 48.70.00.00-5.
    3) Czas trwania lub termin wykonania zamówienia: Okres w miesiącach:3
    4) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.


   II.2) Tekst, który należy dodać:   • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załącznik.

   • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dopuszcza sie złozenie ofert częściowych:
    Część 1 Sprzęt AGD i meble
    Część 2 Urządzenia komputerowe, sprzęt informatyczny, multimedialny, oprogramowanie itp..  Numer ogłoszenia: 21162 - 2011; data zamieszczenia: 13.02.2011

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny , Malinowo 10, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 23 697 41 63, faks 23 697 41 63.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkól w Malinowie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną..


  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz wyposażenie w akcesoria i programy niezbędne do pracy, podłączenie do mediów, uruchomienie, instalacja i konfiguracja systemow operacyjnych i oprogramowania, przeszkolenie obsługi, dostarczenie instrukcji obsługi w jezyku polskim, udzielenie gwarancji dla :
  1. Pracowni gastronomicznej: wyposażenie dla całego procesu technologicznego sporządzania i przygotowania posiłkow poczynając od urządzen do przechowywania produktów aż do otrzymania dań gotowych oraz do mycia naczyń i narzędzi pracy wraz z wyposażeniem w meble i sprzęt elektroniczny.
  2. Pracowni obsługi konsumenta: wyposazenie w sprzęt barowy oraz komputerowe stanowisko sprzedaży wraz z urządzeniami towarzyszącymi i meblami.
  3. Pracownia dydaktyczna - jednostka mieszkalna: sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz meble.
  4. Pracownia dydaktyczna - recepcja: meble i sprzęt elektroniczny.
  5. Pracownia dydaktyczna - sala konferencyjna: sprzęt elektroniczny i multimedialny oraz meble.
  Dodatkowo niezbędne akcesoria komputerowe i oprogramowanie oraz filmy edukacyjne w języku niemieckim, angielskim i polskim oraz niezbędny monitoring..


  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe
  30.10.00.00 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
  32.30.00.00 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
  32.40.00.00 - Sieci
  32.50.00.00 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
  39.10.00.00 - Meble
  39.30.00.00 - Różny sprzęt
  39.70.00.00 - Sprzęt gospodarstwa domowego
  42.20.00.00 - Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
  42.50.00.00 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
  44.40.00.00 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
  48.10.00.00 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
  48.20.00.00 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
  48.30.00.00 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
  48.40.00.00 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
  48.50.00.00 - Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
  48.60.00.00 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
  48.70.00.00 - Pakiety oprogramowania użytkowego
  48.80.00.00 - Systemy i serwery informacyjne
  48.90.00.00 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
  .


  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  III.1) WADIUM


  Informacja na temat wadium: tak


  III.2) ZALICZKI


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


   • Zrealizowane zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert     • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


      III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:      • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

      • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

      • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert           • III.6) INNE DOKUMENTY


            Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


            1. Oswiadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postepowania o zamówienie publiczne na podstawie art 24 Ustawy PZP.
            2. Wykaz wykonanych dostaw o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia a jezeli okres prowadzenia działslności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca wykonania ewentualnie wartości zamówienia.
            3. Oświadczenie, że znajduje sie w sytuacji finansowej umozliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
            4. Oświadczenie, że w przypadku wybrania jego oferty, udzieli gwarancji na całośc przedmiotu zamowienia na okres nie krótszy niz 3 lata.
            5. Oświadczenie, że w przypadku wybrania jego oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu polise ubezpieczeniowa OC dotycząca przedmiotu zamówienia


            III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
            SEKCJA IV: PROCEDURA


            IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


            IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.


            IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.


            Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu


            W przypadku, gdy liczba zgłaszających wnioski o dopuszczenie do postepowania przekroczy liczbe 20, wówczas Zamawiający będzie brał pod uwagę ilosc dostaw o podabnym chrakterze do przedmiotu zamówienia a w przypadku równej ilości o dopuszczeniu decydowac będzie ogólna wartośc zrealizowanych dostaw.


            IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


            IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


            IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


            IV.3) ZMIANA UMOWY


            Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie            IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


            IV.4.1) 
            Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Będzie dostarczona podmiotom dopuszczonym do udziału w postepowaniu wraz z zaproszrniem do składania ofert.


            IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2011 godzina 15:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo..


            IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


            IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i mazury na lata 2007-2013. Działsnie 3.1. Inwestycje w infrastrukture edukacyjną..


            IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

            Comments