Ogłoszenie Dyrektora ZS w Malinowie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

opublikowane: 2 lis 2010, 07:30 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 2 lis 2010, 07:35 ]

Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZEDNICZE

 

Główny Księgowy

nazwa stanowiska

 

1.       Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

b)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub

d)       ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, lub

e)       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub

f)         posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość obsługi komputera oraz programów użytkowych np. PROGMAN

b)       prawo jazdy kat. B

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       kierowanie rachunkowością jednostki budżetowej,

b)       opracowywanie analiz i ocen z działalności finansowej i majątkowej jednostki,

c)       wykonywanie kontroli wewnętrznej.

4.       Wymagane dokumenty:

-       życiorys (CV),

-       list motywacyjny,

-       dokument poświadczający wykształcenie,

-       potwierdzone kserokopie świadectw pracy,

-       kwestionariusz osobowy,

-       aktualne zapytanie o udzielenie informacji o osobie

-       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie 10, 13 - 200 Działdowo z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 15 listopada 2010 roku – poniedziałek do godz. 1400 Aplikacje, które wpłyną do Jednostki po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
– w zakładce Starostwo Powiatowe - „Ogłoszenia”) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 142 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Emilii Sukertowej- Biedrtawiny w Malinowie

/-/ Michał Struzik

Comments